תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של איגוד מאמני הכדורגל בישראל : www.ifca.co.il, שער הכניסה לאינטרנט של איגוד מאמני הכדורגל בישראל (להלן – "האיגוד").הנך מתבקש לקרוא את תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה. על ידי גישה לאתר אינטרנט זה ו/או לכל דף שבו (להלן – "האתר"), אתה מביע את הסכמתך ואת הבנתך לתנאי השימוש שלהלן ולכל מידע המתייחס הן לאתר זה והן למידע כלשהו שבו. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אל תיגש לאתר זה. בנוסף, בשימוש בשירותים מסוימים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותם שירותים אשר יופיעו באתר מעת לעת. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם ללשון נקבה.איגוד מאמני הכדורגל בישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את תנאי שימוש אלו מבלי לתת לך הודעה. על כן, אתה אחראי לעקוב באופן שוטף אחר תנאי שימוש אלו. המשך שימוש באתר זה בעקבות שינויים כלשהם כאלה יהווה הסכמתך לשינויים כאמור, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת, החומר המפורסם באתר מיועד לצרכי מידע בלבד. האתר מאפשר למצוא תכנים ומידע המתפרסמים באינטרנט. יתכן ותמצא כי מידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים.איגוד מאמני הכדורגל בישראל אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים באתר. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהוה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. האיגוד לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.באתר מתפרסמים מדעים שונים, מידע זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האיגוד אינו אחראי על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תוכנו באופן עצמאי.באתר תמצא מידע על איגוד מאמני הכדורגל בישראל ובו נתונים שונים ו/או נתונים אודות מאמנים החברים באיגוד מאמני הכדורגל בישראל. האיגוד פועל כמיטב יכולתו כדי לרכז ולעבד את הנתונים הללו תוך זמן קצר מקבלתם. עם זאת יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. בנוסף, המידע עשוי לא להיות מעודכן במועד פרסומו, לכן, אם ברצונך להשתמש במידע זה עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. האיגוד לא יישא באחריות לטעויות בנתונים, ואין בפרסומם משום אישור רשמי של האיגוד. על אף שאיגוד מאמני הכדורגל בישראל נתן את כל תשומת הלב הנדרשת לכך שהמידע הכלול באתר זה יהיה מדויק במועד הפרסום, לא ניתנים כל מצג או אחריות (לרבות חבות כלפי צדדים שלישיים), בין מפורשים ובין משתמעים, לגבי דיוקו, אמינותו או שלמותו. לכן, כל החלטה בדבר השימוש במידע שתמצא באתר יעשה על אחריותך בלבד.איגוד מאמני הכדורגל בישראל מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר, ובכלל זה למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר בכלל, בקבוצות הדיון או בדף "הצאט" בפרט. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעמו של האיגוד, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותו, אמינותו, דיוקו, עדכניותו או שלמותו. האיגוד אינו אחראי לאינפורמציה או לדעות שיתפרסמו בדף הצ'אט באתר – המידע וההודאות באתרים אלו אינם על דעתן של איגוד מאמני הכדורגל בישראל והוא אינו עומד מאחוריהם.אתה מאשר ומסכים כי לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל אין אחריות בנוגע לדיוק או לזמינות של מידע, חומר או תוכן המסופקים על ידי אתרים מקושרים של צדדים שלישיים (Links) או בנוגע לתוכן, תפקוד, תנאי השימוש או מדיניות שמירת הפרטיות כאמור. האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. האיגוד לא יישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתר. האיגוד אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. האיגוד עצמו אינו מכיר את משתמשי האתר, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום.איגוד מאמני הכדורגל בישראל לא יהיה אחראי, ולא תחוב, בין ישירות ובין בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם, או שנגרם לכאורה, על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או חומר אחר כזה המצוי באתר או באתרים מקושרים של צדדים שלישיים. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As is) ובסיכונך האישי בלבד, ללא אחריות משום סוג, בין מפורשת ובין משתמעת. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד מאמני הכדורגל בישראל בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.איגוד מאמני הכדורגל בישראל אינו מתחייב, כי למסרים, למידע או למודעות שיפרסם באתר תהיה היענות. האיגוד אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יקבל בעקבות הפרסום ומי יגיע למידע שיפרסם, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האיגוד לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.איגוד מאמני הכדורגל בישראל עצמו אינו מכיר את משתמשי האתר, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. האיגוד לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים.קישורית אל אתר זה אינה מאפשרת לך להשתמש בתוכן, שמות, סימנים, תמונות או סימנים רשומים של איגוד מאמני הכדורגל בישראל ו/או צד שלישי, אלא אם הוסכם הדבר בכתב בנפרד על ידי בעלי הזכויות המתאימים.האיגוד אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האיגוד או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל איגוד מאמני הכדורגל בישראל או אצל מי מספקיה.האיגוד יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד מאמני הכדורגל בישראל בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.חלק גדול מהשירותים באתר ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאי האיגוד להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. האיגוד יהיה רשאי למחוק את החומר הכלול באתר בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.מבלי לפגוע באמור לעיל, אין איגוד מאמני הכדורגל בישראל אחראי לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד האיגוד שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר.כתנאי לשימוש באתר, אתה מסכים לשפות את איגוד מאמני הכדורגל בישראל, בעלי התפקידים בה, עובדיה וסוכניה על כל החבויות, ההוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין) והנזקים שמקורם מתביעות הנובעות משימושך באתר.על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסכמים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. 
אמצעי פניה לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל :בדואר לכתובת : דרך אבא הלל 299 אצטדיון ר"ג מיקוד 52134בפקס לפקס : 03-6171540בטלפון : 03-6171556בדואר אלקטרוני : ifca@ifca.co.il
צרו איתנו קשר:
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה