מדיניות פרטיות

כללי הפרטיות מסבירים כיצד אנו משתמשים בכל מידע אישי אודותיך. כללי פרטיות אלו מיועדים לסייע לך להרגיש בטוח יותר בקשר לפרטיותך ובטיחות המידע שלך.רישום :
במסגרת ההרשמה לשירותים באתר (ככל שהרשמה כזו נדרשת( תתבקש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, פרטי קשר, דוא"ל או כל מידע אחר החיוני ו/או הקשור בשירות/פעילות. השדות שחובה למלא, החיוניים על מנת שנוכל לספק לך את השירות ו/או הפעילות המבוקשת על ידך, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים.מאגר המידע :
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים ו/או בפעילות.שימושים במידע :
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על הרגליך, פעילויות בהן השתתפת ו/או שירותים שאותם ביקשת לקבל ו/או לרכוש ו/או לקנות, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. בכוונתנו לשמור מידע כאמור במאגרינו. השימוש במידע זה, כמו גם בכל מידע ו/או נתון שתמסור בעת ההרשמה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים שניתנים באתר כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לנהגי השימושים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. 
כדי להתאים את התכנים המוצגים באתר לתחומי ההתעניינות והרגלי הגלישה שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
ליצירת קשר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים שונים אודות האתר, וכן מידע שיווקי ופרסומי – מטעמנו ו/או מטעם מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים.
לצורך תפעול ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.מסירת מידע לצד שלישי :
לא נעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 
* אם יינתן צו שיפוטי המורה לנו למסור כל פרטים ו/או מידע. 
*כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ואו מי מטעמך לבינינו, ו/או כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים הקשורה באתר.
.*בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפים שלנו, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לנו ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הפעילות, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. 
.*במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אליו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, נהיה רשאים למסור את המידע לפי הנדרש.
.*בכל מקרה שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו, כי מסירת מידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
.*העברת המידע במסגרת המחאה ו/או העברה ו/או הסבה של פעילותנו (כולה או חלקה) לצד שלישי.Cookies :
האתר משתמש ב"Cookies"  ("עוגיות") לצורך תפעולו, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בין היתר, כדי להתאים את האתר ותכניו להעדפותיך האישיות, הרגלי הגלישה שלך, וכן לצרכי אבטחת מידע.
לידיעתך כי "Cookies" הן קבצי טקסט קטנים, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהמערכות שלנו. חלק מה- "Cookies" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies  וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.אותם קבצי Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מהיכן הגעת אל האתרים, משך הזמן ששהית באתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. קבצי ה- "Cookies" משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בעמודי האתר השונים המחייבים רישום. 
המידע ב- "Cookies" מוצפן, ואנו נוקטים צעדי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שרק המערכות שלנו תוכלנה לעשות כל שימוש במידע שבהם.
אם אינך מעוניין לקבל "Cookies", תוכל לחסום את השימוש בהם על ידי הליך פשוט בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- "Cookies" עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והפעילויות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים. 
בנוסף לכך, ישנה אפשרות למחיקת ה- "Cookies" במחשב בכל עת. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה "Cookies" מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח, כך שתוכל לשחזר כל מידע שיימחק על ידך. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת "Cookies" במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת ) להלן: "Cookies" .תפקיד ה – "Cookies" הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל "Cookies"  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה-   "Cookies"  במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – "Cookies" עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- "Cookies"  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: .http://www.google.com/int/en/privacy שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת "Cookies" של גוגל ככל שלא מותקן Cookie של גוגל על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.אבטחת מידע :
אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אתר האיגוד משתמש באבטחת המידע הגבוה ביותר באתר בתקן pci , בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות שלנו, אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, אין אנו מתחייבים שהשירותים ו/או הפעילויות באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם..זכות לעיין במידע :
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אחד זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלנו משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו ו/או פעילויותינו השונות – לרבות תיעוד פעולות כאלה ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במערכות שלנו, על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.שינויים במדיניות הפרטיות :
אנו נהיה רשאים לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכפוף לכל דין. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר, במקום שבו מפורסמים כללים אלו. 
אמצעי פניה לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל :בדואר לכתובת : דרך אבא הלל 299 אצטדיון ר"ג מיקוד 52134בפקס לפקס : 03-6171540בטלפון : 03-6171556בדואר אלקטרוני : ifca@ifca.co.il
צרו איתנו קשר:
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה